Главная
Қўқон ёғ-мой АЖ нинг 2021 йил 1 чорак МОЛИЯВИЙ НАТИЖАСИ Қўқон ёғ-мой АЖ нинг 2021 йил 1 чорак МОЛИЯВИЙ НАТИЖАСИ
Ташки аудиторлик хулосаси 2020 йил учун. Ташки аудиторлик хулосаси 2020 йил учун.
Қўқон ёғ-мой АЖ нинг 2020 йил 4 чорак МОЛИЯВИЙ НАТИЖАСИ Қўқон ёғ-мой АЖ нинг 2020 йил 4 чорак МОЛИЯВИЙ НАТИЖАСИ
Қўқон ёғ-мой АЖ нинг 2020 йил 4 чорак баланс хисоботи Қўқон ёғ-мой АЖ нинг 2020 йил 4 чорак баланс хисоботи
МУХИМ ФАКТ № 06 МУХИМ ФАКТ № 06
2020 йилнинг 18 ноябр куни навбатдан ташкари утказилган умумий йигилиш баёни 2020 йилнинг 18 ноябр куни навбатдан ташкари утказилган умумий йигилиш баёни
Қўқон ёғ-мой АЖ нинг 2020 йил 3 чорак МОЛИЯВИЙ НАТИЖАСИ Қўқон ёғ-мой АЖ нинг 2020 йил 3 чорак МОЛИЯВИЙ НАТИЖАСИ
Хурматли акциядорлар! “Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши. Хурматли акциядорлар! "Қўқон ёғ-мой” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2020 йил 18 ноябр куни соат 11-00 даҚўқон шахар, Мовароуннахр  кўчаси 84 –уй
Бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых итогах (форма №2) за 6 месяцев 2020 года по АО "Кукон ёг-мой" Бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых итогах (форма №2)   за 6 месяцев 2020 года по АО "Кукон ёг-мой"