Главная
» » «Кўкон ёг-мой» АЖ акциядорлари диккатига!
So'ngi-yangiliklar

«Кўкон ёг-мой» АЖ акциядорлари диккатига!

«Кўкон ёг-мой» АЖ акциядорлари диккатига!


«Кўкон ёг-мой» акциядорлик жамияти акциядорларининг  навбатдаги йиллик умумий йигилиши Кўкон шахар, Мовароуннахр кўчаси 84–уй, жамият мажлислар залида 2016 йил 23-июн куни соат 11-00 да куйидаги кун тартиби билан ўтказилади. 
Кун тартибидаги масалалар:
1. 2015 йил якуни бўйича жамият бизнес-режасининг бажарилиши, молиявий-хўжалик фаолияти якунлари тўгрисида бошкарув раиси хисоботи.
2. Жамият Кузатув кенгашининг хисобот йилида корпоратив бошкарув тамойилларини бажарилиши бўйича хисоботи.
3. Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хисоботини тасдиклаш ва ташки аудиторлик текшируви хулосаси хакида.
4. Жамиятнинг 2015 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар хисоб-варогини тасдиклаш.
5. 2015 йил якунлари бўйича жамият соф фойдасини таксимлаш, дивиденд микдори ва уни тўлаш тартибини тасдиклаш.
6. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
7. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
8. Жамият ижро органи аъзоларини сайлаш. 
9. Жамият бошкаруви раисини сайлаш ва уни ишга ёллаш тўгрисидаги мехнат шартномасини кўриб чикиш.
10. 2016 йил учун жамият ташки аудиторини тасдиклаш ва унинг хизмати учун хак тўлаш микдорини белгилаш.
11. Жамиятнинг 2016 йил учун белгилаган "Бизнес-режаси”ни,  ўрта ва узок муддатга ривожлантириш бўйича стратегиясини тасдиклаш.
12. Жамият фаолиятига Корпоратив бошкарув кодексини жорий килиш, кодекс тавсияларини кабул килинганлиги тўгрисидаги хабарнома шаклини тасдиклаш.
13. Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини, ички хужжатлари ва низомларини тасдиклаш.
14. Жамият акциядорлари томонидан талаб килиб олинмаган 2010-2011 йиллар учун хисобланган дивидендларни жамият ихтиёрида колдириш.
Акциядорларни рўйхатга олиш шу куни соат 10-00 дан бошланади.
Акциядорлар умумий йигилишга ўз шахсини тасдикловчи хужжат, акциядорлар вакиллари эса ёзма ишончнома билан келишлари лозим. 
Умумий йигилишда иштирок этиш хукукига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузиш учун акциядорлар реестрини ёпилиш санаси: 19 июн 2016 йил.
Йигилишни ўтказилиши бўйича кўшимча маълумотлар билан жамиятнинг расмий веб-сайти (www.quqonyogmoy.uz) оркали танишиш мумкин. Шунингдек, акциядорлар умумий йигилишда кўриладиган масалаларнинг хужжатлари билан танишиш учун куйидаги манзилга, ёки телефон ракамларига мурожаат килишлари мумкин: Кўкон шахри, Мовароуннахр кўчаси 84-уй.  Телефонлар: (код 0 373) 542 47 29; 542 24 82. 
     Хурматли акциядорлар! Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хукукларини химоя килиш тўгрисида”ги конунининг 62-моддасида акциядорларнинг умумий йигилиши ўтказилиши тўгрисидаги хабар акциядорларга уларнинг электрон почтасига юборилиши хам назарда тутилган. Шу муносабат билан Сиздан ўз электрон почта манзилингизни жамиятга ёзма равишда ёки Kokand_MJK@mail.ru электрон почтага юборишингизни сўраймиз.

"Кўкон ёг-мой” АЖнинг 2015 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси  (минг сўмда)
А К Т И В

Кўрсаткичлар номи
Хисобот даври бошига
Хисобот даври охирига
I. Узок муддатли активлар – жами
8770115
10727463
шундан: - асосий воситалар колдик кийматида
6474969
5842739
- номоддий активлар колдик кийматида
2303
2009
- узок муддатли инвестициялар
379776
1322234
- ўрнатиладиган асбоб-ускуналар
300151
288962
- капитал кўйилмалар
175916
390794
- узок муддатли кечиктирилган харажатлар
1437000
2880725
II. Жорий активлар - жами
9156592
12780236
шундан: - товар-моддий захиралари
3861627
4156370
- келгуси давр харажатлари
581154
43763
- дебиторлар
3391546
1246859
- пул маблаглари
1322265
7333244
Баланс активи бўйича жами
17926707
23507699
 

 П А С С И В


Кўрсаткичлар номи
Хисобот даври бошига
Хисобот даври охирига
I. Ўз маблаглари манбаалари - жами
7223979
12614110
шундан: - устав капитали
2935327
5528185
- кўшилган капитал
40719
4597992
- резерв капитали
2443758
2432507
- таксимланмаган фойда
1804175
55426
II. Мажбуриятлар - жами
10702728
10893589
шундан: - узок муддатли мажбуриятлар
1503607
1623931
- жорий мажбуриятлар
9199121
9269658
Баланс пассиви бўйича жами
17926707
23507699
 

 Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича молиявий натижалари тўгрисидаги хисоботи (минг сўмда)


Кўрсаткичлар номи
Ўтган йилнинг шу даврига
Хисобот даврига
Даромадлар
Харажатлар
Даромадлар
Харажатлар
Махсулотларни сотишдан соф тушум
39586216
 
42592784
 
Сотилган махсулотларни тан нархи
 
31329862
 
36296641
Давр харажатлари
 
5160442
 
5978703
Асосий фаолиятни бошка даромадлари
47509
 
475496
 
Асосий фаолиятнинг фойдаси
3143421
 
792936
 
Молиявий фаолият даромадлари
46764
 
515256
 
Молиявий фаолият харажатлари
 
998347
 
1097243
Умумхўжалик фаолият фойдаси
2191838
 
210949
 
Солик ва йигимлар
 
398499
 
155523
Хисобот даври соф фойдаси
1793339
 
55426
 
 

Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни буйича аудиторлик текшируви МЧЖ шаклидаги «ТТТ- AUDIT» аудиторлик ташкилоти томонидан амалга оширилган(Лицензия №00327, 25.02.2008 йилда Молия Вазирлиги томонидан берилган).
 
Кузатув кенгаши.
Muallif: admin  13-06-2016, 17:31   Ko'rib chiqishlar: 1101   
Hurmatli mehmon, Siz saytga ro'yxatdan o'tmagan foydalanuvchi bo'lib kirdingiz. Biz Sizga ro'yxatdan o'tishni yoki, saytga o'z nomingiz ostida kirishni tavsiya qilamiz.